STANOVENIE INDEXU HOMOGENITY

Jednoducho vysvetlené zvlhčovanie vzduchu

Definícia
Stanovením indexu homogenity je možné jednoducho a názorne porovnávať rôzne parné distribučné systémy a je možné urobiť konkrétne vyjadrenie o kvalite homogénneho rozvodu pary.

Homogénna distribúcia vlhkosti je dôležitá preto, aby sa zamedzilo rozvrstveniu vlhkosti v nasledujúcich častiach stavby a boli umožnené krátke rozptylové vzdialenosti.

Vyhodnotenie homogenity nespôsobuje pri vstrekovaní pary žiadne problémy, pokiaľ sú vám jasné základné vzťahy. Vstrekovanie pary je pritom o to lepšie, o čo jemnejšie je para dávkovaná a veľkoplošnejšie rozdeľovaná na existujúci priečny rez vzduchu. Rozhodujúcu úlohu zohráva počet a usporiadanie parných rozdeľovačov, ako aj druh, počet a plošné rozdelenie parných trysiek. Index homogenity vysoký (krátka rozptylová vzdialenosť) 

Index homogenity nízky (dlhá rozptylová vzdialenosť) 

Podľa VDI 6022, časť 1 je potrebné prevádzkovať parné zvlhčovače vzduchu tak, aby nedochádzalo k tvorbe kondenzátu vo vzduchovodoch. Preto, okrem iného, musia byť rozptylové vzdialenosti dostatočne dimenzované a musí byť zaistené homogénne rozdelenie vlhkosti na priečny rez vzduchu.

Na rýchle a názorné vyhodnotenie homogénneho rozvodu pary pri ukazovateľoch rozvodu pary je index homogenity veľmi vhodný.

Priečny rez vzduchu: Avzduch [m2]
Rozvod pary: nRP [ks.]
Výstup pary: nVP [jednostranný alebo dvojstranný]
Počet trysiek: nTRYSKY [ks.]
Výkon zvlhčovania vzduchu: qS [kg/h]
Index homogenity: HINX
[bezrozmerný parameter]


PRODUKTY