AKÝ JE ROZDIEL MEDZI REGULÁCIOU ROSNÉHO BODU A ENTALPIE?

Jednoducho vysvetlené zvlhčovanie vzduchu

Fungovanie regulácie rosného bodu
Najskôr je v hx diagrame zistený bod pod cieľovým bodom v blízkosti čiary nasýtenia. Pred zvlhčovaním je nutné zahriatie. Potom je maximálnym zvlhčovaním dosiahnutý bod pod cieľovým bodom. Pretože sa jedná o adiabatickú metódu, pri ktorej teplota počas zvlhčovania klesá, je nutné pre dosiahnutie cieľového bodu znovu zahrievať.

Proces zvlhčovania reguláciou rosného bodu sa vykonáva v oblastiach s veľmi vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Čím vyššia je relatívna vlhkosť vzduchu, tým ťažšia je realizácia zvlhčovania vzduchu. Vďaka nutnosti zahrievania pred a po procese zvlhčovania sú vyžadované dva vykurovacie registre vo VZT zariadení. Vďaka tomu sa regulácia rosného bodu ukazuje z energetického pohľadu ako menej efektívna.

Fungovanie regulácie entalpie
Viac sa teda hodí energeticky efektívnejšia regulácia entalpie. V prípade tejto metódy sa zahrieva vzduch na cieľovú teplotu vzduchu vrátane teploty, ktorá je potrebná pre proces adiabatického zvlhčovania.

Adiabatickým zvlhčovaním sa dosiahne presne cieľový bod, pričom sa zníži teplota vzduchu o vopred vypočítanú hodnotu. Vďaka tomu, že realizácia prebieha v oblasti s vysokými hodnotami teplôt a nízkymi hodnotami relatívnej vlhkosti, je možné realizovať zvlhčovanie ľahko a energeticky účinne.

PRODUKTY