STANOVENIE ROZPTYLOVEJ VZDIALENOSTI

Jednoducho vysvetlené zvlhčovanie vzduchu

Pod pojmom rozptylová vzdialenosť sa rozumie minimálna požadovaná vzdialenosť pre optimálnu absorpciu pár do ovzdušia. V podstate sa skladá z hmlistej zóny az expanznej a miešacej zóny.

1. Definícia
Rozptylová vzdialenosť sa skladá z hmlovej zóny az nadväzujúcej expanznej a miešacej zóny. Ako hmlová zóna sa označuje dráha za zvlhčovačom vzduchu – od vypustenia pary až do úplného zachytenia množstva pary klimatizácií. Za ňou nasleduje expanzná a miešacia zóna. V tomto úseku sa rovnomerne mieša privedená vlhkosť s prúdom vzduchu. Dĺžka potrebnej rozptylovej vzdialenosti vždy závisí od nasledujúceho stavebného prvku v smere vzduchu. Aby bolo zabránené výskytu kondenzácie vo vnútri vzduchovodu, je správna dĺžka rozptylovej vzdialenosti mimoriadne dôležitá. Jej znalosť má zásadný význam aj pre správnu reguláciu vlhkosti, pretože regulačné čidlá by mali byť umiestnené tam, kde je rovnomerná vlhkosť.

Stanovenie rozptylovej vzdialenosti «BN» závisí od rôznych faktorov. Na jednoduché stanovenie rozptylovej vzdialenosti «BN» je možné použiť tabuľku rozptylových vzdialeností. Smerné hodnoty udané v tabuľke sa vzťahujú na teplotu privádzaného vzduchu od 15 °C do 30 °C.

2. Vplyv zvlhčovania na kvalitu regulácie
Mimoriadny význam má rozptylová vzdialenosť pri parnom zvlhčovaní. Vodná para vystupujúca z parnej distribučnej trubice kondenzuje najprv v prúde vzduchu a možno ju ako hmlu uvidieť v určitej dráhe (v rozptylovej vzdialenosti). Potom nasleduje expanzná a miešacia zóna, v ktorej dochádza k rovnomernému zmiešaniu vzduchu klimatizácie s privádzaným množstvom pary. S ohľadom na hygienickú prevádzku je treba s touto okolností počítať pri dimenzovaní rozptylovej vzdialenosti. Exaktné regulačné výsledky týkajúce sa optimálneho rozdelenia vlhkosti na mieste montáže poskytuje čidlo. Rozptylová vzdialenosť závisí od rôznych faktorov a tvorí základ pre stanovenie požadovanej minimálnej vzdialenosti k nasledujúcim dielom zariadenia a čidlám.

3. Ako možno skrátiť rozptylovú vzdialenosť?
Kondenzácia sa v niektorých ohľadoch podporí kontaktom vodnej pary s ochladeným vzduchom klimatizácie. Avšak hlavným dôvodom kondenzácie je nepriaznivé rozdelenie množstva pary v priereze kanála pozdĺž hlavnej distribučnej trubice pary. Najmä pri dodatočnej montáži nie sú potrebné rozptylové vzdialenosti k dispozícii. V týchto prípadoch sa často úspešne používajú viacnásobné rozptylové vzdialenosti. To umožňuje pokiaľ možno homogénne rozdelenie vodnej pary v celkovom prúde vzduchu so zodpovedajúcimi kratšími rozptylovými vzdialenosťami. Hodnotným meradlom pre hodnotenie distribúcie pary je index homogenity.

4. 4. Stanovené minimálne vzdialenosti expanznej zóny
Aby vodná para vystupujúca z parnej distribučnej trubice nekondenzovala o nasledujúce komponenty zariadenia, musia byť dodržané stanovené minimálne vzdialenosti (na báze rozptylovej vzdialenosti «BN») k rozdeľovaču pary.

PRODUKTY